Naujienų archyvas
2008 | 12 | 18 Paskelbtas kvietimas pagal ES struktūrinių fondų paramos priemonę „E-verslas LT“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau Ūkio ministerija) ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemones VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“

2008 m. gruodžio 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 4-577 patvirtintas Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“ skiriamos paramos tikslas- skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti, taip pat projektui įgyvendinti būtinoms išorinių konsultantų paslaugoms įsigyti.

Pagal šią priemonę planuojama skirti 66.67 mln. litų.


Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijos ir veikiantys ne mažiau kaip vienerius metus, išskyrus kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip vienerius metus, ir atitinkantys visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Aprašo 2 priedas) 7.1 – 7.2 punktuose išvardintas sąlygas ir reikalavimus.

Paraiškos pagal priemonę „E-verslas LT“ turi būti pateiktos iki 2009 m. vasario 24 d. 16 val. Paraiškos ir dokumentai priimami Agentūros regioniniuose skyriuose.

Visais atvejais paraiškos turi būti gautos iki Agentūros kvietimuose nurodyti termino pabaigos. Paraiškos gautos kitais adresais, pasibaigus nustatytam terminui ar gautos kitais nei nustatyta būdais nebus registruojamos ir nagrinėjamos.

Informacija pareiškėjams teikiama iki kvietimų termino pabaigos šiais būdais: tel. (8 5) 268 7403 ir (8 5) 268 7411, faksu (8 5) 268 7409 ir el. paštu: info@lvpa.lt  

Daugiau informacijos galite rasti www.ukmin.lt  , www.esparama.lt , www.lvpa.lt
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas