Naujienų archyvas
2008 | 12 | 30 Bitininkai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti

Paraiškos bitininkystės sektoriaus paramai gauti priimamos 2009 m. sausio 12 – vasario 9 dienomis (žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-694). Pagal pakeistas paramos įgyvendinimo taisykles bitininkystei 2009 metams skirta 1 183 806 Lt.

Lietuvos bitininkystės sektorius remiamas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2008–2010 metų programą iš Europos žemės ūkio garantijų fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Paramos tikslas – pagerinti bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas Lietuvoje, padidinti medingųjų augalų derlingumą ir produkcijos kokybę. Šio tikslo siekiama, remiant pavienius bitininkus bei jų grupes ir tenkinant bendruosius bitininkų poreikius visuose šalies regionuose.

Parama skiriama šioms priemonėms:
 • Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms;
 • Varozės kontrolė;
 • Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas;
 • Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė;
 • Bičių šeimų atnaujinimas;
 • Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos.
Paraiškas pagal paramos bitininkystei priemones gali teikti:
 • mokslo ir studijų institucijos;
 • institucijos, kurių bazėse steigiami regioniniai žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai (skyriai);
 • kitos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) nustatyta tvarka akredituotos konsultavimo įstaigos, organizuojančios mokymą;
 • bitininkus vienijančios organizacijos;
 • bičių laikytojai;
 • laboratorijos, akredituotos atlikti medaus kokybės tyrimus;
 • veisliniai bitynai;
 • Ministerijos akredituotos institucijos.

Pagal kiekvieną priemonę pareiškėjas per metus gali teikti tik po vieną paraišką, išskyrus Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos priemonę. Pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti kelias paraiškas pagal atskiras tyrimų kryptis.

Paraiškas su reikalingais dokumentais galima teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritoriniams skyriams pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą arba buveinės registravimo vietą.

Visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus nuo paraiškos pateikimo Agentūros teritoriniam skyriui dienos.

Taisyklių pakeitimai

Žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-674 buvo pakeistos Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2008–2010 metų programos įgyvendinimo taisyklės, nustatančios paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į paramą.

Taisyklių pakeitimuose iš naujo apibrėžta paramos paraiška bei mokėjimo prašymas. Pareiškėjai, prašantys paramos pagal priemones ,,Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ arba ,,Bičių šeimų atnaujinimas“, iki paraiškos teikimo turi būti įsiregistravę žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais. Pažymėtina, kad jei 2008 metais bičių laikytojui buvo suteikta parama pagal vieną iš minėtųjų priemonių, 2009 metais paramos pagal tą pačią priemonę jis nebegalės gauti.

Bičių laikytojai, norintys gauti paramą pagal priemonę ,,Varozės kontrolė“, turi kreiptis į savo rajono bitininkų draugiją, kuri teiks bendrą paraišką nuo visų rajono bičių laikytojų. Paramą pagal šią priemonę gali gauti visi bičių laikytojai.

Visoms remiamoms priemonėms numatytos išlaidos turi būti padarytos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai). Kompensuojamas tik naujų prekių (įrangos, technikos ir kt.) įsigijimas.

Daugiau informacijos apie paramą bitininkystės sektoriui galima rasti ministerijos internetiniame tinklalapyje (www.zum.lt) arba teirautis telefonu (8 5) 239 1149.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas