Naujienų archyvas
2009 | 03 | 30 Artėja pasėlių deklaravimas

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas šiemet prasidės ir baigsis taip pat, kaip ir praėjusiais metais – nuo balandžio 14 d. iki birželio 15 d. Pavėluotai pateiktos paraiškos bus priimamos iki 2009 m. liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc. Prašymai pakeisti paraiškos duomenis galės būti pateikiami iki birželio 15 d. Nuo birželio 16 d. iki liepos 10 d. pateikti prašymai laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Tai nustatyta Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklėse (žemės ūkio ministro kovo 20 d. įsakymas Nr. 3D-188).

Viena paraiška išmokoms ir paramai

Kaip ir ankstesniaisiais metais, teikiant paraišką tiesioginėms išmokoms gauti bus galima prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones:

  • „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ (programos: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Kraštovaizdžio tvarkymas“ (šią programą sudaro 8 veiklos sritys) bei „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“);
  • Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“;
  • „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“;
  • „Natura 2000 išmokos“;

Kaip ir praėjusiais metais, vienoje paraiškoje bus galima prašyti kompensacinių išmokų už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas. Paraiškos duomenys taip pat bus naudojami ir paramai gauti už energetinius augalus bei už perdirbimui skirtas avietes ir braškes. Deklaruodami minėtuosius augalus, pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į šiai paramai gauti keliamus reikalavimus, kurie tvirtinami žemės ūkio ministro įsakymais.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei pareiškėjo deklaruojamas laukas yra vientisame plote (lauke), kuriame auginami tos pačios rūšies augalai ar laikomas pūdymas, tai tas plotas turi būti išskirtas labai aiškiomis ribomis. Tai itin aktualu, jei tas deklaruojamas plotas ribojasi su kito pareiškėjo laukais. Ribos turi būti pažymėtos taip, kad einant bet kuria lauko kraštine, būtų galima matyti lauko ribą. Per paramos laikotarpį, t.y. iki kitų metų pasėlių deklaravimo pradžios pažymėtosios ribos negali natūraliai išnykti arba būti pakeistos. Šis reikalavimas ypač aktualus pareiškėjams, turintiems ganyklų viename žemės plote su kitais ūkininkais.

Primename, kad pareiškėjas turi deklaruoti visus žemės ūkio valdoje turimus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, tai yra ir tas žemės ūkio naudmenas, už kurias išmokos nėra mokamos.

Šių metų naujovės

Nuo 2009 m. pareiškėjai, prašantys tiesioginių išmokų, turės laikytis ne tik geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) bet ir vadinamųjų valdymo reikalavimų, patvirtintų žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 (Žin., 2008, Nr. 9-319). Šie reikalavimai susiję su aplinkosaugos, maisto saugos, veterinarijos, augalų apsaugos ir gyvūnų sveikatos bei gerovės reikalavimais.

Atsižvelgiant į tai, kad kai Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos su plotu susijusių priemonių įgyvendinimo taisyklėse yra numatyta, kad tam pačiam laukui negalima taikyti kelių tam tikrų paramos schemų, šiais metais bendrosios paraiškos pildymo instrukciją papildė naujas skyrius. Tai padės pareiškėjams apsispręsti renkantis dalyvavimą jiems priimtinesnėje KPP priemonėje, nes ankstesniais metais pasitaikė atvejų, kai pareiškėjas prašė paramos pagal nesuderinamas priemones, vykdė įsipareigojimus pagal abi priemones, o paramą gavo tik už vieną. Pvz, pareiškėjai, gaunantys paramą pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, negali gauti paramos už tą patį plotą pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklos sritis „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ ir „Šlapynių tvarkymas“. Pareiškėjai, nors ir vykdys abiems priemonėms nustatytus reikalavimus, paramą galės gauti tik už vieną. Dažnai pareiškėjai nesigilina į įgyvendinimo taisyklių nuostatas, todėl lentelėje susisteminta informacija jiems padės išvengti klaidų.

Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) aktualijos

Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (2009 m. sausio 19 d.) taip pat įvedė tam tikrų naujovių. Viena iš jų ta, kad 2007 m. ES naujosiose narėse pradėtos įgyvendinti paramos už energetinius augalus schemos bus panaikintos nuo 2010 m. Tai reiškia, kad 2009 m. yra paskutinieji metai, kai deklaruojant energetinius augalus galima prašyti 45 eurų/ha paramos iš ES biudžeto.

Kita naujovė – nuo 2010 m. parama grūdiniams augalams, rapsams, linams bus visiškai atsiejama nuo gamybos. Tai reiškia, kad nuo 2010 m. žemdirbiams už šiuos deklaruotus pasėlius bus mokama pagrindinė išmoka (ES biudžeto lėšos) ir atsietoji išmoka (LR biudžeto lėšos) už istoriniu laikotarpiu turėtą ir deklaruotą pasėlių plotą.

Primename, kad nuo 2007 m. Lietuva, kaip ir kitos naujosios šalys narės, privalėjo įgyvendinti kai kuriuos bendrosios išmokos schemos elementus, kurie lėmė, kad papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos skilo į dvi dalis: susietąją, kuri mokama pagal einamųjų metų auginamus plotus arba turimą gyvulių skaičių ir atsietąją,kuri mokamapagal augalų plotą, turėtą numatytuoju istoriniu laikotarpiu (2006 m.).

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 018

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas