Naujienų archyvas
2010 | 05 | 11 Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių įgyvendinimo statistika

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios jau išmokėta beveik ketvirtis ES lėšų

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai (toliau – Programa) įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 7,89 mlrd. Lt (iš jų 6,097 mlrd. Lt – ES lėšos). Programą sudaro 4 kryptys: I kryptis „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“, kuriai numatyta 3 280,64 mln. Lt (iš jų 2 470,81 mln. Lt – ES lėšos, arba 40 proc. visų Programos ES lėšų); II kryptis „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ – 2 847,15 mln. Lt (iš jų 2 277,72 mln. Lt – ES lėšos, arba 37 proc. visų Programos ES lėšų); III kryptis „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ – 968,85 mln. Lt (iš jų 729,22 mln. Lt – ES lėšos, arba 12 proc. visų Programos ES lėšų); IV kryptis „Leader“ metodo įgyvendinimas“ (įgyvendinamos ir 3 krypties priemonės) – 473,01 mln. Lt (iš jų 378,41 mln. Lt – ES lėšos, arba 6 proc. visų Programos ES lėšų). Programoje numatytai techninei paramai skirta 321,04 mln. Lt (iš jų 240,78 mln. Lt – ES lėšos, arba 4 proc. visų Programos ES lėšų). Pagal Programos nuostatas metinės lėšos paskirstytos kiekvienai priemonei, priemonės veiklos sritims bei sektoriams.

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios 2007 m. iki 2010 m. I ketvirčio pabaigos (2010-03-31) buvo organizuoti 139 kvietimai teikti paraiškas, gautos 333 592 paraiškos, prašoma paramos suma – 3 384,468 mln. Lt.

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki I ketvirčio pabaigos pagal pateiktas paraiškas pasirašytos 302 566 paramos sutartys už 2 563,309 mln. Lt (iš jų 1 982,409 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 32,5 proc. visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki I ketvirčio pabaigos išmokėta 1 961,325 mln. Lt (iš jų 1 496,202 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 24,5 proc. visų Programai skirtų ES lėšų).

I krypties mokėjimo planas įgyvendintas 99 proc.

Per aptariamąjį laikotarpį pateiktos 11 479 paraiškos, prašoma paramos suma – 1 482,136 mln. Lt. Daugiausia paramos prašoma pagal investicines priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (4 994 paraiškos, prašoma paramos suma – 801,353 mln. Lt), „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (1 753 paraiškos, prašoma paramos suma – 232,374 mln. Lt) ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ (79 paraiškos, prašoma paramos suma – 185,969 mln. Lt).

Supaprastinus priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinimo taisykles, modernizavimo projektams nuo 2009 m. vasario mėn. iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateikta 3 891 paraiška, prašoma paramos suma – 343,312 mln. Lt.

Pagal pateiktas paraiškas pasirašyta 9 921 paramos sutartis už 1 184,245 mln. Lt (iš jų 888,184 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 35,9 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). Kai kurios priemonės įgyvendinamos netgi viršijant sutarčių pasirašymo planus, t. y. „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ ir „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, o pagal priemones „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ bei „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ planai vykdomi 100 proc.

Pagal priemonės „Žemės valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos pasirašyta paramos sutarčių 321,831 mln. Lt sumai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išmokėta 971,585 mln. Lt (iš jų 724,443 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 25,6 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). I krypties priemonėms skirtų lėšų mokėjimo planas įgyvendintas 99 proc.

Pagal priemonės „Žemės valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles įgyvendinamiems projektams iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos išmokėta 233,723 mln. Lt (iš jų 175,292 mln. Lt – ES lėšos).

Išmokėta beveik 30 proc. visų II krypties priemonėms skirtų ES lėšų

Pagal II krypties priemones nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki laikotarpio pabaigos pateiktos 321 084 paraiškos, prašoma paramos suma – 831,020 mln. Lt. Daugiausia paraiškų gauta pagal priemonę „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves“ – 292 852 paraiškos, prašoma paramos suma – 652,033 mln. Lt.

Pagal II krypties priemones pasirašytos 292 438 sutartys, kurių paramos suma siekia 905,531 mln. Lt (iš jų 724,425 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 31,8 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).

Kai kurios priemonės yra įgyvendinamos 100 proc. ar net viršijant numatytą sutarčių pasirašymo planą. Tai „Natura 2000 išmokos ir išmokos susiję su Direktyva 2000/60/EC“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ ir „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“.

II krypties priemonėms skirtų lėšų mokėjimo planas įgyvendintas 100 proc. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos, įskaitant ir tęstinius įsipareigojimus, išmokėta 836,593 mln. Lt (iš jų 668,886 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 29,37 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).

Sparčiausiai įgyvendinama III krypties priemonė – kaimo turizmas

Per aptariamąjį laikotarpį pateiktos 934 paraiškos, prašoma paramos suma – 532,255 mln. Lt.
Nuo Programos įgyvendinimo pradžios pasirašytos 142 sutartys 45,494 mln. Lt paramos sumai (iš jų 34,120 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 4,7 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).

Daugiausia paramos sutarčių pasirašyta pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, paramos suma sudaro 32,945 mln. Lt (iš jų 24,709 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 11,6 proc. pagal šią priemonę visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).

Pagal III kryptį nuo Programos įgyvendinimo pradžios išmokėta 6,085 mln. Lt (iš jų 4,564 mln. Lt – ES lėšos).

Daugiausia IV krypties lėšų – vietos plėtros strategijoms

Pagal Programos IV krypties priemones pateikta 90 paraiškų, prašoma paramos suma – 404,047 mln. Lt. Daugiausia paraiškų – 46 – gauta pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, prašoma paramos suma – 396,560 mln. Lt.

Pasirašytos 65 paramos sutartys 293,028 mln. Lt paramos sumai (iš jų 234,422 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 62 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). Išmokėta 11,113 mln. Lt (iš jų 8,890 mln. Lt– ES lėšos).

Tobulinamos ES lėšų panaudojimo galimybės

Siekiant efektyviau įsisavinti ES paramą ir atsižvelgiant į realų lėšų poreikį, Programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto nariai pritarė ministerijos pasiūlymui 1 proc. Programai skirtų lėšų perskirstyti tarp priemonių ir padidinti finansavimą „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir pritaikymo infrastruktūros“ priemonės žemės ūkio vandentvarkos projektams. Taip pat pasiūlyta papildomų lėšų skirti tradicinių amatų centrų įsikūrimui pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Siekiant padidinti paramos prieinamumą ir supaprastinti paramos teikimo tvarką, 2010 m. I ketvirtyje pakeisti kai kurie teisės aktai: pakeista didžiausiųjų įkainių nustatymo metodika, panaikinant būtinybę atnaujinti didžiausiųjų įkainių reikšmes prieš naują paraiškų teikimo etapą, kai prekių ar paslaugų kainos keitėsi nežymiai. Dėl skirtingų mokesčių užsienio šalyse pakeistos prekių paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės numatant, kad jei projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas, vertinamos tiekėjų pasiūlymų kainos be PVM. Jei projekto vykdytojas nėra PVM mokėtojas, vertinamos tiekėjų pasiūlymų kainos su PVM.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jauniesiems ūkininkams gauti paramą pagal „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“ priemonę, parengtos elektroninės paraiškos ir verslo plano formos. Parengtas priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones‟, susijusios su „naujais iššūkiais“, įgyvendinimo taisyklių projektas.

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8 5) 239 1018

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas