Strateginių planų rengimas
Strateginis planavimas – tai priemonė, padedanti pasiruošti pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius žingsnius. Strateginis planavimas gali būti taikomas, kai:
 • įmonė pradeda savo veiklą
 • ruošiamasi naujo projekto įgyvendinimui
 • diversifikuojant verslo veiklą
Strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas
Strateginis plėtros ir veiklos planavimas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių pasiekti institucijos ar politikos tikslus. Rengiant strateginį planą, nustatomi esami privalumai, identifikuojamos plėtrą apsunkinančios problemos, apibrėžiami plėtros prioritetai, įvertinami turimi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, nustatomas efektyviausias jų naudojimo būdas.
 
Strateginio plėtros plano parengimas apima:
 • Informacijos apie planą rengiančią organizaciją surinkimą ir susisteminimą
 • Svarbiausių plėtros problemų bei plėtros veiksnių (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) nustatymą
 • Ilgojo laikotarpio plėtros vizijos suformulavimą
 • Plėtros strategijos - prioritetų, tikslų, uždavinių išdėstymą
 • Svarbiausių priemonių bei projektų plėtros strategijai įgyvendinti identifikavimą
 • Veiksmų plano, siekiant pritraukti lėšas prioritetiniams projektams finansuoti, sudarymą
 • Strategijos įgyvendinimo priežiūros ir vertinimo sistemos aprašymą
Pagal kliento poreikius, Ekonominės veiklos plėtros agentūra siūlo įvairius konsultacinius produktus strateginio plėtros planavimo srityje:
 • Institucinis plėtros planas – skirtas konkrečiai organizacijai
 • Sektorinis plėtros planas – įvairių sričių plėtros strategijos, įskaitant tokias sritis kaip verslo aplinkos gerinimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, turizmo infrastruktūros gerinimas etc.
 • Teritorijos plėtros planas – skirtas tam tikram teritoriniam vienetui: savivaldybei, regionui, valstybei ir apimantis daugelį sričių ir institucijų arba sektorių
 • Veiklos planas siekiant pasinaudoti ES paramos teikiamomis galimybėmis strateginiame plane numatytoms priemonėms įgyvendinti
 • Parengto strateginio plano metodinio nuoseklumo, turinio bei plane numatytų priemonių tinkamumo finansavimui iš ES struktūrinių fondų įvertinimas
Ekonominės veiklos plėtros agentūros ekspertai turi sukaupę daug patirties strateginio planavimo srityje, ir yra pasirengę padėti Jums strateginiame planavime.

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas