Paslaugos perkančiosioms organizacijoms
Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti, pagal 2005 m. gruodžio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymą, gali įgalioti kitą organizaciją. Tam ji privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Visi įgaliojimai įforminami teisiškai, todėl įgaliotoji organizacija tampa visiškai atsakinga. Už perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija.
Remiantis šiomis įstatymo nuostatomis, Ekonominės veiklos plėtros agentūra atlieka visą pirkimo organizavimo darbą ir pirkimo procedūras:
 • atviram konkursui
 • ribotam konkursui
 • konkurenciniam dialogui
 • skelbiamoms ir neskelbiamoms deryboms.
atviram konkursuiribotam konkursuikonkurenciniam dialoguiskelbiamoms ir neskelbiamoms deryboms.
Taip pat organizuoja ir atlieka pirkimo procedūras supaprastintiems pirkimams, vykdomiems:
 • supaprastinto atviro konkurso būdu
 • supaprastinto riboto konkurso būdu
 • skelbiamų supaprastintų derybų būdu
 • neskelbiamų supaprastintų derybų būdu
 • taikant įprastą komercinę praktiką
supaprastinto atviro konkurso būdusupaprastinto riboto konkurso būduskelbiamų supaprastintų derybų būduneskelbiamų supaprastintų derybų būdu
Ekonominės veiklos plėtros agentūros paslaugas, viešųjų pirkimų organizavimo srityje, apima:
paslaugas, viešųjų pirkimų organizavimo srityje, apima:
Individualių pirkimo taisyklių rengimas.
Pirkimo dokumentų - perkančiosios organizacijos skelbiamų ar pateikiamų tiekėjams dokumentų, apibūdinančių perkamą objektą ir pirkimo sąlygas, parengimas. Pirkimo dokumentus sudaro:
 • Skelbimas
 • Kvietimas
 • Techninė specifikacija
 • Aprašomieji dokumentai
 • Pirkimo sutarties projektas
 • Kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) 

Paraiškos formos, skirtos surinkti tiekėjų pasiūlymus, rengimas, t.y. dokumentų visumos, kuria tiekėjas pareiškia pageidavimą dalyvauti pirkimo procedūrose, parengimas.

Preliminariųjų sutarčių rengimas, t.y. vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį, visų pirma susijusias su kainų ir, kur to reikia, numatomų kiekių nustatymu.
 
Vertinimo kriterijų ir tvarkos nustatymas.
 
Konfidencialumo pasižadėjimų teksto rengimas, skirto apsisaugoti nuo pirkimo komisijos nario, eksperto ar kito asmens veiksmų neatitinkančių perkančiosios organizacijos interesams.
 
Projekto konkurso (supaprastinto projekto konkurso) organizavimas, t.y. galimybės suteikimas perkančiajai organizacijai įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos (žiuri) išrinktą planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo).
 
Ribotų konkursų (supaprastintų ribotų konkursų) organizavimas, t.y. galimybė paraiškas dalyvauti konkurse pateikti visiems norintiems dalyvauti konkurse tiekėjams, tačiau pasiūlymus konkursui – tik pakviesti tiekėjai.
 
Viešųjų darbų pirkimų organizavimas, šių pirkimų dalykas – atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti tam tikrus darbus atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertės apskaičiavimas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką.
 
Išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, skelbimų apie pirkimo sutarties sudarymą, skelbimų apie projekto konkurso rezultatus rengimas ir paskelbimas.
 
Skelbimų apie pirkimą pateikimas Viešųjų pirkimų tarnybai.
 
Kvalifikacinės atrankos atlikimas, t.y. kviestinų dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose kandidatų atrinkimas, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus.
 
Minimalių kvalifikacijos reikalavimų (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) kandidatams ar dalyviams nustatymas.
 
Tiekėjo kompetencijos įvykdyti pirkimo sąlygas įvertinimas.
 
Tiekėjų kompetencijos įvertinimui reikalingos informacijos pateikimo kreipimosi į kompetentingas institucijas rengimas.
 
Kandidato ar dalyvio teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, nustatymas.
 
Kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimų nustatymas.
 
Techninį ir (ar) profesinį pajėgumą įrodančių dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjas, nurodymas.
 
Kandidatų ir dalyvių techninio ir profesinio pajėgumo įvertinimas, atsižvelgiant į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį.
 
Kvietimų pateikti pasiūlymus atrinktiems kandidatams rengimas ir siuntimas.
 
Dalyvių pateiktų pasiūlymų įvertinimas ir preliminarios pasiūlymų eilės nustatymas.
 
Pranešimo ruošimas ir siuntimas pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, – ir jų pasiūlymų atmetimo priežastis, įskaitant pasiūlymų atmetimą dėl nelygiavertiškumo ar neatitikimo perkančiosios organizacijos nustatytų norimo rezultato apibūdinimo ir funkcinių reikalavimų.
 
Susitikimų su tiekėjais organizavimas; susitikimų protokolų rengimas, t.y. visų susitikimo metu pateiktų klausimų dėl pirkimo dokumentų ir atsakymų į juos fiksavimas; protokolo siuntimas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems tiekėjams.
 
Geriausio pasiūlymo nustatymas, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijais, pagal derybų rezultatus, užfiksuotus pasiūlymuose ir derybų protokoluose.
 
Pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties sudarymo arba leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, arba apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo ruošimas ir siuntimas
 
Įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių pirkimo procedūrų ataskaitų pateikimas Viešųjų pirkimų tarnybai.
 
Viešųjų pirkimo tarnybos reikalaujamos informacijos susijusios su pirkimais pateikimas.
 
Viešųjų pirkimo tarnybos reikalaujamų perkančiosios organizacijos, Viešojo pirkimo komisijos ar jos narių ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų veiksmų ir sprendimų, susijusių su pirkimu, paaiškinimų rengimas ir pateikimas.
 
Viešųjų pirkimo tarnybos reikalaujamų pirkimo dokumentų ir tiekėjų pasiūlymų pateikimas papildomai ekspertizei.
 
Pirkimų ataskaitų, įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitų rengimas ir pateikimas Viešųjų pirkimų tarnybai.
 
Ekonominės veiklos plėtros agentūra skelbiamas derybas vykdo šiais etapais:
skelbiamas derybas vykdo šiais etapais:
1) nustatyta tvarka kviečia kandidatus pateikti paraiškas dalyvauti skelbiamose derybose;
2) patikrina, ar paraiškas pateikusių kandidatų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius reikalavimus, ir atlieka kandidatų kvalifikacinę atranką, jeigu tokia atranka numatyta pirkimo dokumentuose;
3) kviečia kandidatus pateikti pasiūlymus ir derasi su kiekvienu iš jų, siekdama geriausio rezultato pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Gali būti nustatomos derybų pakopos, kad būtų galima, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais, mažinti pasiūlymų, dėl kurių būtų deramasi, skaičių.
Pretenzijų nagrinėjimas ir motyvuoto sprendimo parengimas ir pranešimas pretenziją pateikusiam tiekėjui.
Viešųjų pirkimų procedūrų atestacijos dokumentų ruošimas nepriklausomam ekspertui. Atestacijos gali siekti perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, siekiančios patvirtinimo, kad viešųjų pirkimų procedūros atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ir Europos Bendrijų teisės aktų reikalavimus.

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas